dimarts, 27 de novembre de 2007

AL·LEGACIÓ PLA TERRITORIAL -Últim dia 15 desembre 07

Com a part afectada que soc, i després de fer una valoració a la documentació que m’han facilitat un grup de veïns de Sant Pere Sallavinera, referent a l’interès de la Generalitat en fer una determinació espacial i normativa de sistema d’espais oberts com a sòl de protecció territorial dintre el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals “de potencial interès estratègic per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur”.

No m’agrada gens com s’està portant tant aquest projecte de reserva de sòl com l’anterior projecte referent a l’ampliació de l’aeròdrom Calaf-Sallavinera ubicat a Sant Pere Sallavinera.

El Pla director d’aquest últim, ja ha estat presentat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, demanant la seva suspensió pel que ja tindran vostes present.

També el Sindic de Greuges esta treballant en l’afer donant-nos la raó en l’informe amb núm 1530/2007 da/ma.

Aquests projectes, s’estan portant massa sovint amb manifesta il·legalitat, vulnerant drets ja siguin referents a la informació que tots hem de rebre com a persones, ja sigui malmetent el medi natural i fent cas omís a referents tant actuals com el del canvi climàtic.

Heu de saber que comencem a estar-ne tips de com s’estan fent les coses, i si cal anirem fins al final informant arreu si aquestes no es fan bé.

DEMANO

Que es tingui en compte si us plau, l’interès que la zona te, tant com a terra d’ús agrícola com a forestal i paisatgístic i formar part aquesta com a component d’espai natural de l’ordenació del territori, donada la degradació que molt propera a aquesta zona de l’Anoia, s’està patint ja sigui a causa de grans incendis, com a la pressió de l’extracció d’àrids per a la construcció i tenint en compte que el desdoblament de L’eix també afecta als habitants que som d’aquesta zona.

Que es tingui en compte l’article 4 de la llei 1/1995 de 16 de març en la que s’aprova el Pla territorial general de Catalunya en el que esmenta que s’ha de fer considerant la preservació del medi.

Que es complexi la Llei d’Urbanisme de Catalunya(DL 1/2005)

Que es tingui en compte la opinió de la gent la qual es manifesta contrària a aquests projectes per tal de garantir una democràcia sana.

Moltes gràcies.

En/na....................................................................................................................................amb núm de DNI..............................................................................................................

signat:


Sant Pere de Sallavinera a 10 de gener de 2008

IL·LUSTRÍSSIM CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES.